Handelsbetingelser for KPI Communications

Handelsbetingelser for:

KPI Communication A/S
Frederikskaj 4

2450 København

CVR: 30179390

1. Definitioner og generelle betingelser

1.1. Nærværende standardbetingelser er gældende for alle leverancer fra KPI Communications A/S. Såfremt det er relevant, kan der forekomme andre betingelser, og de vil fremgå i Kundens særskilte kontrakt med KPI Communications A/S.

1.2. Standardbetingelserne udgør, sammen med i øvrigt skriftligt materiale, kontraktgrundlaget for alle projekter hos KPI Communications A/S. 

1.3. Standardbetingelserne er udelukkende gældende for projekter af/fra KPI Communications A/S og derfor ikke eventuelle leverancer fra tredjepart.

1.4. Ved ”Kunde” eller bøjninger heraf forstås den juridiske person, der tildeler KPI Communications A/S et projekt/opgave. Ved ‘Parterne’ eller bøjninger heraf forstås ‘Kunden’ og KPI Communications A/S.

1.5. Standardbetingelserne er gældende for både større og mindre opgaver indmeldt mundtligt, gennem telefon eller pr. e-mail selvom der fra disse ikke direkte henvises til standardbetingelserne.

1.6. KPI Communications A/S indgår konsulent-/projektarbejde i henhold til fastprisbetaling, resultatbaseret betaling og timebaseret betaling. Hvor intet andet fremgår, så er aftalen timebaseret. Det betyder, der faktureres pr. forbrugt tid.

1.7. Med mindre andet er angivet, er bindingsperioden for nye projekter 6 måneder. Opsigelse er løbende måned +1 måned.

1.8. Hvis Kunden opsiger samarbejdet i løbet af bindingsperioden, er Kunden forpligtet til at betale for udført arbejde eller mindst 80% af prisen for det aftalte arbejde for den fulde bindingsperiode.

1.9 Aftalen kan opsiges af KPI Communications med øjeblikkelig virkning, såfremt lovgrundlaget ændres, således at KPI Communications forudsætninger for indgåelsen af denne Aftale brister. 

1.10 Ingen af Parterne kan i anledning af aftalens opsigelse rette krav mod den anden part, hverken i form af godtgørelse, erstatning eller lignende, medmindre dette følger af ufravigelige lovbestemmelser eller af Aftalens øvrige bestemmelser. 

1.11. Betingelserne er opdateret og gældende fra 15. juni 2020.

2. Priser og betaling

2.1. KPI Communications A/S fakturerer i henhold til standard timepris og efter medgået tid, hvad angår mindre opgaver, hvis ikke andet er nævnt.

2.2. KPI Communications A/S opererer med standard timepris. 1000 kr. / time for arbejde af enhver karakter med mindre andet er aftalt.

2.3. KPI Communications A/S fakturerer månedsvis bagud.

2.4. Regninger forfalder til betaling 14 dage efter udstedelse.

2.5. Tidsforbrug til transport, møder og relaterede udgifter, faktureres ikke selvstændigt, men er en del af faste aftaler ud fra en rimelighedsbetragtning.

2.6. KPI Communications A/S pålægger et rykkergebyr på 100 kr. for hver opkrævet rykker ved for sen betaling.

2.7. KPI Communications A/S opkræver i øvrigt morarente fra forfaldsdagen med rentelovens sats.

2.8. Alle priser er eksklusiv moms.

3. Rettigheder til Arbejdet

3.1. Alle rettigheder til den det udførte arbejder tilhører KPI Communications A/S med mindre andet er aftalt med Kunden i en særskilt kontrakt med KPI Communications A/S.

4. Tavshedspligt og referencer

4.1. KPI Communications A/S forpligter sig til ikke at videregive fortrolige oplysninger til tredjepart i forbindelse med udførelse af konkrete projekter og samarbejdet i øvrigt.

4.2. KPI Communications A/S har ret til i markedsføringsøjemed at opgive Kunden samt projektet og en eventuel slutkunde som reference med mindre andet er aftalt med Kunden.

5. Behandling af personoplysninger

5.1.

I forbindelse med udførelsen af arbejde for Kunden (den ”dataansvarlige”) vil KPI Communications A/S (”databehandleren)” muligvis modtage personoplysninger fra Kunden og skal behandle disse personoplysninger på vegne af Kunden i henhold til de i nærværende punkt 5 angivne vilkår.

5.2.

Nærværende punkt 5 omfatter alle typer personoplysninger, som KPI Communications A/S behandler i henhold til udførelsen af arbejde for Kunden.

5.3.

KPI Communications A/S må udelukkende behandle de modtagne personoplysninger på vegne af Kunden samt i overensstemmelse den til enhver tid gældende persondatalovgivning i Danmark, herunder sikre tilvejebringelse af passende garantier med hensyn til beskyttelse af privatlivets fred og fysiske personers grundlæggende, og Kundens dokumenterede instruktioner (”Instruksen”). Nærværende punkt 5 inkl. eventuelle bilag udgør Instruksen. 

5.4.

KPI Communications A/S skal sikre, at de overladte personoplysninger ikke benyttes til andre formål eller behandles på anden måde, herunder formål i egen eller tredjemands interesse, end hvad der fremgår af Instruksen.

5.5.

Kunden og KPI Communications A/S kan til enhver tid aftale at ændre omfanget af nærværende punkt 5 ved at erstatte eller ændre eventuelle bilag, så længe ændringen er i overensstemmelse den til enhver tid gældende persondatalovgivning i Danmark. Enhver ændring skal ske skriftligt og må alene foretages af medarbejdere med særskilt bemyndigelse hertil.

5.6.

KPI Communications A/S må ikke uden Kundens forudgående specifikke eller generelle skriftlige godkendelse overlade behandlingen af de modtagne personoplysninger til behandling ved en underdatabehandler. I tilfælde af generel skriftlig godkendelse skal KPI Communications A/S underrette Kunden om eventuelle planlagte ændringer vedrørende tilføjelse eller erstatning af andre databehandlere og derved give Kunden mulighed for at gøre indsigelse mod sådanne ændringer. Hvor KPI Communications A/S gør brug af en anden databehandler i forbindelse med udførelse af specifikke behandlingsaktiviteter på vegne af Kunden, pålægges denne anden databehandler de samme databeskyttelsesforpligtelser som dem, der er fastsat i nærværende punkt 5 eller et andet retligt dokument mellem Kunden og KPI Communications A/S, gennem en kontrakt eller et andet retligt dokument i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, hvorved der navnlig stilles de fornødne garantier for, at de vil gennemføre de passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger på en sådan måde, at behandlingen opfylder kravene i den til enhver tid gældende persondatalovgivning. Hvis denne anden databehandler ikke opfylder sine databeskyttelsesforpligtelser, forbliver KPI Communications A/S fuldt ansvarlig over for Kunden for opfyldelsen af denne anden databehandlers forpligtelser.

5.7.

KPI Communications A/S må ikke foranledige eller tillade at de modtagne personoplysninger overføres til lande uden for EU/EØS, medmindre en sådan overførsel af omfattet af omfanget og formålet af personoplysninger er angivet t i bilag eller Kunden har givet sit forudgående skriftlige samtykke til en sådan overførsel. Såfremt Kunden har tilladt en sådan overførsel, skal KPI Communications A/S sikre, at der foreligger et specifikt overførselsgrundlag for overførslen af disse oplysninger, herunder for eksempel EU Kommissionens standardkontrakter for overførsel af personoplysninger til tredjelande. KPI Communications A/S skal sikre sig, at Kunden kan påberåbe sig bestemmelserne i en sådan standardkontrakt.

5.8.

KPI Communications A/S skal i det omfang det er muligt bistå Kunden ved opfyldelse af dennes forpligtelser ved behandling af de modtagne personoplysninger, omfattet af nærværende punkt 5 inkl. eventuelle bilag, herunder ved:

 1. a) besvarelser til registrerede ved udøvelse af disses rettigheder,
 2. b) sikkerhedsbrud,
 3. c) konsekvensanalyser, og
 4. d) forudgående høringer af tilsynsmyndigheden.
5.9.

KPI Communications A/S skal under hensyntagen til det aktuelle tekniske niveau, implementeringsomkostningerne og den pågældende behandlings karakter, omfang, sammenhæng og formål samt risiciene af varierende sandsynlighed og alvor for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at sikre, at de modtagne personoplysninger;

 1. a) Ikke hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes,
 2. b) Ikke kommer til uvedkommendes kendskab, både internt og eksternt,
 3. c) Ikke misbruges, samt
 4. d) Ikke i øvrigt behandles i strid med den til enhver tid gældende persondatalovgivning.
5.10.

KPI Communications A/ skal gennemføre tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, samt aftale(r)n(e) om levering af arbejdet. KPI Communications A/S er dog altid forpligtet til at overholde forpligtelserne om sikkerhedsforanstaltninger i den til enhver tid gældende persondatalovgivning.

5.11.

KPI Communications A/S skal på skriftlig anmodning stille alle oplysninger, der er nødvendige for at påvise overholdelse af kravene i nærværende punkt 5 inkl. eventuelle bilag, til rådighed for Kunden og give mulighed for og bidrage til revisioner, herunder inspektioner, der foretages af Kunden eller en anden revisor, som er bemyndiget af Kunden.

5.12.

KPI Communications A/S skal uden unødig forsinkelse underrette Kunden om brud på persondatasikkerheden, der potentielt kan føre til hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysninger behandlet for Kunden.

5.13.

KPI Communications A/S sikrer, at medarbejdere, der er autoriseret til at behandle personoplysninger, har forpligtet sig til fortrolighed eller er underlagt en passende lovbestemt tavshedspligt.

5.14.

Nærværende punkt 5 gælder frem til aftale(r)n(e) om levering af arbejde ophører. KPI Communications A/S skal på Kundens opfordring eller senest i forbindelse med ophøret af [aftale(r)n(e) om levering af arbejde returnerer eller slette alle modtagne personoplysninger samt kopier heraf, uanset i hvilken form og på hvilket medie disse foreligger.

5.15.

I tilfælde af, at Kunden eller KPI Communications A/S misligholder sine forpligtelser i henhold til nærværende punkt 5, skal den misligholdende part holde den anden part skadesløs for alle krav, sagsanlæg, omkostninger (herunder rimelige udgifter til advokatbistand), tab, ansvar, bøder, udgifter eller skader, som følge af eller tilsidesættelse af nærværende punkt 5.

6. Force majeure

6.1. KPI Communications A/S er ikke ansvarlig for skade eller mangler i projektets gennemførelse, som skyldes force majeure eller lignende forhold. KPI Communications A/S er således fritaget for ansvar over for Kunden, såfremt KPI Communications A/S forhindres i at opfylde sine forpligtelser i henhold til aftalen på grund af forhold, som KPI Communications A/S ikke er herre over, og som KPI Communications A/S ikke med rimelighed kunne forventes at have forudset på aftaletidspunktet.

7. Misligholdelse

7.1 Såfremt en Part i væsentlig grad eller gentagne gange har misligholdt sine forpligtelser i henhold til denne Aftale, og – hvis den pågældende misligholdelse kunne berigtiges – har undladt at berigtige forholdet inden for en frist på 10 arbejdsdage efter modtagelse af skriftligt krav herom fra den anden Part med angivelse af, hvorfor Aftalen er misligholdt, kan den anden Part skriftligt ophæve Aftalen med øjeblikkelig virkning.

7.2 Følgende vil af KPI Communications A/S være at anse som væsentlig misligholdelse uden at nedenstående er udtryk for en udtømmende liste:

 1. Konkurs, betalingsstandsning, rekonstruktionsbehandling, likvidation, indledning af forhandlinger med kreditorer om akkord eller lignende.
 2. Manglende overholdelse af den indgåede databehandleraftale. 
 3. I tilfælde af en parts væsentlige misligholdelse har den anden part ret til erstatning efter dansk rets almindelige erstatningsregler inden for kontrakter/samarbejdsaftaler.

8. Tvister

8.1. Enhver tvist vedrørende fortolkningen af denne aftale eller tvister der opstår i forbindelse med dens indgåelse, gennemførelse eller ophør, skal endeligt og bindende for parterne afgøres ved Københavns Byret som første instans.

9. Offentliggørelse

9.1. Samarbejdet mellen KPI Communications og Kunden må offentliggøres umiddelbart efter Aftalens skriftligt officielle indgåelse.

9.2. Forud for enhver offentliggørelse skal Parterne have besked herom.

10. Lovvalg

10.1 Denne Aftale er underlagt dansk ret.

KPI Communications logo

KPI Communications A/S

Frederikskaj 4

2450 København

Tlf

+45 71 99 25 23

Følg os her

KPI Communications © 2023 |  CVR: 30179390